• Tarikh Kemaskini 31 October 2022

KAJIAN INDEKS KESEJAHTERAAN KELUARGA MALAYSIA 2022

 

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) melalui Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) telah menjalankan Kajian Indeks Kesejahteraan Keluarga Malaysia (IKK) yang pertama pada tahun 2011. Skor indeks yang telah dicatatkan pada tahun 2011 adalah 7.55 daripada skala maksimum 10. Kajian Indeks Kesejahteraan Keluarga Malaysia bagi siri yang kedua telah dilaksanakan pada tahun 2016 dan kajian bagi siri yang ketiga pula telah dilaksanakan pada tahun 2019. IKK 2016 dan IKK 2019 masing-masing mencatatkan skor 7.33 dan 7.72 daripada skala maksimum 10. Indikator-indikator yang telah dibangunkan perlu ditambah baik dari semasa ke semasa untuk memastikan ia adalah sentiasa relevan dengan keadaan dan cabaran semasa.

 

Bagi meneruskan pemantauan dan penilaian ke atas tahap kesejahteraan keluarga di Malaysia, IKK Malaysia akan diteruskan dalam tempoh pelaksanaan Rancangan Malaysia Kedua Belas (RMKe-12), di mana IKK yang seterusnya akan dilaksanakan pada tahun 2022. Objektif utama Kajian IKK 2022 ini adalah untuk:

    • mengemas kini dan menambah baik instrumen pengukuran Indeks Kesejahteraan Keluarga (IKK);
      • mengukur tahap kesejahteraan keluarga berdasarkan kepada instrumen yang telah ditambah baik; dan
      • mencadangkan satu pelan intervensi yang komprehensif berdasarkan penemuan kajian. Pelan intervensi ini perlu mengambil kira penemuan di peringkat negeri supaya pelan ini dapat disebar luas kepada pihak berkepentingan seperti kementerian berkaitan, kerajaan negeri dan Badan Bukan Kerajaan (NGO) bagi memantapkan lagi perancangan dan pelaksanaan program kekeluargaan pada masa hadapan bagi meningkatkan tahap kesejahteraan keluarga di negara ini.

 

Dianggarkan sejumlah hampir 9,000 buah tempat kediaman di seluruh negara akan dilawati dalam kajian ini. Responden kajian akan terdiri daripada ibu atau bapa. Kerja lapangan bagi kajian rintis dan kajian sebenar dijangka akan dilaksanakan bermula Oktober 2022 sehingga Mac 2023. Dalam tempoh tersebut, tempat kediaman terpilih yang meliputi seluruh Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak akan dilawati. Kajian ini akan menggunakan kaedah temu bual secara bersemuka. Penemubual yang dilantik akan melawat ke setiap tempat kediaman yang terpilih dan seterusnya menemu bual wakil ibu atau bapa di tempat kediaman tersebut untuk mendapatkan maklumat. Maklumat yang anda berikan akan dirahsiakan dan dijamin SULIT. Semua maklumat akan hanya digunakan untuk kajian ini sahaja.

 

Untuk sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut, anda boleh menghubungi kami:

Unit Penyelidikan dan Pembangunan
Bahagian Penyelidikan Kependudukan dan Keluarga
Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara,
Bangunan LPPKN, 12B, Jalan Raja Laut,
Peti Surat 10416, 50712 Kuala Lumpur.
Tel: 03 – 2613 7555

Pegawai untuk dihubungi:

  • Pn. Nur Airena Aireen Azman (samb 1503)
  • Cik Rosdiana Abdul Hamid (samb 1517)