• Tarikh Kemaskini 28 August 2023

Encik Hairil Fadzly bin Md Akir
KETUA PEGAWAI DIGITAL (CDO)
Email
hairil@lppkn.gov.my
Telefon
03-2691 1073
Faks
03-2698 3427
PERANAN KETUA PEGAWAI DIGITAL (CDO) LPPKN
 

 

1.  Memantau pelaksanaan Pelan Strategik ICT Agensi yang mengandungi Perancangan ICT dalam menyokong penyampaian perkhidmatan yang selaras dengan Pelan Strategik Pendigitalan Sektor Awam;
2.  Melaksana dan menyelaras penggunaan dasar, standard dan amalan terbaik ICT;
3.  Menentukan hala tuju sistem aplikasi Agensi dari sudut pembangunan, pengoperasian dan penyelenggaraan;
4.  Menyelaras penggalakkan pembudayaan ICT dalam sistem perkhidmatan awam; dan
5.  Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT selaras dengan Dasar Keselamatan ICT Kementerian dan Agensi.