• Tarikh Kemaskini 22 August 2022

Akta LPPKN

Pada tahun 1966, Lembaga Perancang Keluarga Negara (LPKN) telah ditubuhkan di bawah Akta Perancang Keluarga 1966 [Akta Bil 42/1966] sebagai sebuah badan berkanun yang diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri, di mana fungsi utama LPKN pada waktu itu adalah untuk melaksanakan program dan aktiviti perancangan keluarga di Malaysia.
 
Selari dengan perubahan peredaran masa, Akta Bil 42/1966 telah melalui beberapa pindaan di mana pada tahun 1984, Akta tersebut dipinda menjadi Akta Penduduk dan Pembangunan Keluarga 1966 [Akta 352] dan menjadikan nama LPKN diubah kepada Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN). Dengan pertukaran nama ini, peranan LPPKN turut diperluaskan, daripada penyampaian perkhidmatan perancangan keluarga semata-mata, kepada perspektif penduduk dan pembangunan sosioekonomi yang lebih meluas.
 
Perluasan fungsi dan peranan LPPKN adalah sejajar dengan Program Tindakan Persidangan Antarabangsa Mengenai Penduduk dan Pembangunan (ICPD-PoA) yang diadakan tahun 1994, program LPPKN telah diubahsuai untuk meliputi tiga (3) bidang utama iaitu :
 
  1. Kependudukan; 
  2. Pembangunan keluarga;
  3. Reproduksi manusia; 
 
Jemaah Menteri juga telah bersetuju, pada tarikh 13 Jun 2001, agar hala tuju dan pendekatan baru LPPKN sebagai agensi utama dalam ketiga bidang tersebut di Malaysia.
 
Kini, LPPKN adalah satu-satunya badan berkanun persekutuan yang diletakkan di bawah Kementerian Wanita, Keluarga dan Masyarakat sejak tahun 2001.
 

Peraturan Fi dan Caj LPPKN